Yhdistyksen säännöt

 

 1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Vuokralaiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä ja toiminta-alue Keski-Suomi.

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton vuokralaisten edunvalvonta- ja neuvontajärjestö.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja vuokrasuhteita koskevissa asioissa sekä parantaa asunto-oloja ja asumiskulttuuria.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

       -  Kuuluu jäsenenä Vuokralaiset VKL ry :n.

       -  Seuraa toiminta-alueensa huoneenvuokraoloja, tekee niissä vallitsevien epäkohtien poistamiseksi

          esityksiä vuokranantajille, kunnallishallinnolle, valtiovallalle ja muille vuokra-asioista päättäville elimille.

       - Edistää asumisen ja asuinalueiden viihtyvyyttä ja asumisturvallisuutta.

       - Avustaa jäseniään neuvonnan ja asioiden hoidon muodossa vuokrasuhteisiin liittyvissä asioissa.

       - Edistää yleishyödyllisten vuokra-asuntotuotannon lisäämistä toiminta-alueellaan tekemällä aloitteita

         niistä päättäville tahoille.

       - Tutkii vuokra-asuntotuotantoon liittyviä asemakaava-, rakennus-, ja tonttiasioita sekä työskentelee

        kaikenlaista rakennusalan keinottelua vastaan tavoitteenaan kohtuuhintainen ja vaatimukset täyttävä

        vuokra-asunto kaikille sitä haluaville.

       - Toimii siten, että vuokralaisdemokratiaa toteutetaan siten kuin laki yhteistoiminnasta vuokrataloissa

         määrää sitä soveltavissa vuokra- ja asumisoikeustaloissa, ja että sitä sovellettaisiin myös

         mahdollisimman laajasti muihin vuokrasuhteisiin.

       - Järjestää neuvontatoimintaa, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, sekä seminaareja ja kursseja.

       - Edistää hyvää vuokratapaa ja kehittää sitä yhdessä vuokranantajatahojen kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

 

Kerää jäsenmaksuja ja voi hakea avustuksia ja apurahoja.

Voi ottaa vastaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

Järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianomaisen luvan saatuaan.

Voi toimintaansa varten omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3 § Jäsenet

 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen

esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksessä päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa.

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus määrää eroamisen voimaantulonajan ilmoittamista seuraavassa hallituksen kokouksessaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamisen voimaantulo tulee voimaan hallituksen päätöksellä jäsenelle kirjallisella ilmoituksella.

Erotettu jäsen voi viedä asiansa yhdistyksen kokouksen tarkistettavaksi. Sitä koskeva valitus on jätettävä hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille yhden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon erottamispäätöksestään.

 

 

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan myös eroamisvuottaan koskevan jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6 § Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä – kymmeneen (4 – 10) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi nimittää työvaliokuntia ja muita apuelimiä valmistelemaan hallitukselle tehtäviä päätösesityksiä sekä tekemään hallituksen määräämiä muita tehtäviä.

 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä, tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö.

 

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja sillä yksi (1) varatoiminnantarkastaja.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9 § Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua hallituksen tai yhdistyskokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse, jäsenten antamaan osoitteeseen tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja sille varatoiminnantarkastaja.

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Ennen rekisteröintiä on asia alistettava Vuokralaiset VKL ry:n hallituksen käsiteltäväksi ja muutos edellyttää Vuokralaiset VKL ry:n hallituksen suostumuksen.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

13 § Jäsenoikeudet

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

14 § Muut sääntömääräykset

 

Muutoin noudatetaan mitä yhdistyslaissa määrätään.